ESPA 2014-2020
phone_forwarded
 • 210 52 21 024Τηλ. Κέντρο
 • 210 26 37 691Υποκατάστημα

οικονομία

Read

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Από 10 Ιουνίου οι αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών στους πλημμυροπαθείς
 • 06 Ιουν 2024
 • οικονομία

Από τις 10 Ιουνίου, σε ειδική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ, θα μπορούν οι καταναλωτές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτέμβριου να κάνουν ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 15 Ιουλίου και αφορά τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων στη Θεσσαλία, Φθιώτιδας και Ευβοίας στη Στερεά Ελλάδα,  Ανατολικής Αττικής, Νήσων και Νότιου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και Αργολίδας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η σχετική ΚΥΑ που εκδόθηκε δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής των ανεξόφλητων λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δημιουργηθεί πριν τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 έως και 60 άτοκες δόσεις με πρώτη την 1/1/2026.

Ειδικότερα οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται συνολικά  για τους δικαιούχους που θα ενταχθούν στη ρύθμιση είναι: 

 • Να υπάρχει οφειλή για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για χρονική περίοδο κατανάλωσης πριν την 30η Σεπτεμβρίου 2023.
 • Το ποσό της οφειλής που δύναται να ρυθμιστεί είναι η οφειλή του δικαιούχου που έχει δημιουργηθεί από ανεξόφλητους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2023.
 • Οι λογαριασμοί κατανάλωσης πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Απόφασης. Σε καμία περίπτωση, δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής οφειλές από λογαριασμούς καταναλώσεων περιόδου από την 1η Οκτωβρίου 2023 και εφεξής.
 • Το ποσό της οφειλής σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας να είναι μεγαλύτερο των 100 ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο αναστολής είσπραξης των οφειλών, δηλαδή για την υπόλοιπη χρονιά φέτος και για το 2025 αναστέλλονται όλες οι προβλεπόμενες στον Κώδικα Προμήθειας ενέργειες του Προμηθευτή, όπως εντολές αποκοπής, καταγγελία, παύση εκπροσώπησης, εξώδικες οχλήσεις κ.λπ. για το συγκεκριμένο ποσό οφειλής. Οι δόσεις είναι ισόποσες, δεν μπορούν να υπερβούν τις 60 μηνιαίες και είναι άτοκες και σε κάθε  περίπτωση, η αποπληρωμή της οφειλής θα πρέπει να γίνει μέχρι την 31η.12.2030. Ο δικαιούχος οφείλει να εξοφλεί, εμπρόθεσμα, τις μηνιαίες δόσεις του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση, ο δικαιούχος εξαιρείται από τη ρύθμιση μετά την παρέλευση 30 ημερολογιακών ημερών από την προθεσμία εξόφλησης και ο πάροχος δύναται να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας. Κάθε πάροχος μπορεί να εφαρμόσει τη δυνατότητα χορήγησης εκπτώσεων στο δικαιούχο, ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης της οφειλής από αυτόν, βάσει των διαδικασιών του και του επιχειρησιακού πλάνου του.Αρχής γενομένης της 1ης.1.2026, κάθε πάροχος οφείλει να ενημερώνει, αναλυτικά, τον δικαιούχο σχετικά με την εξέλιξη της αποπληρωμής του επιλεχθέντος προγράμματος ρύθμισης, μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδίως σε περιπτώσεις όπου ο πάροχος σταματά να εκπροσωπεί την παροχή με έντυπη ή ηλεκτρονική επιστολή.

Η διαδικασία για την ένταξη στη ρύθμιση έχει ως εξής:

 • Ο δικαιούχος μετά από ταυτοποίηση με κωδικούς TaxisNet μπορεί να καταθέσει ηλεκτρονική αίτηση, ξεχωριστή για κάθε παροχή που επιθυμεί να εντάξει στο μέτρο, σε ειδική διαδικτυακή πύλη του Διαχειριστή Ελληνικού δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), από την 10.06.2024 έως και την 15.07.2024.Σε κάθε αίτηση δηλώνονται: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός παροχής, κινητό τηλέφωνο, e-mail δυνητικού δικαιούχου (εφόσον υπάρχει) και κατά περίπτωση ότι πρόκειται για παροχή αποκλειστικά για σκοπούς άρδευσης.
 • Ο ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει, έως την 30η.7.2024, στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, που εκπροσωπούσαν τις παροχές την 4η Σεπτεμβρίου 2023, συγκεντρωτική κατάσταση, με τις παροχές των δυνητικών δικαιούχων, η οποία περιέχει κατ’ ελάχιστον το ονοματεπώνυμο, τον ΑΦΜ, τον αριθμό της παροχής και την τυποποιημένη χρήση, το κινητό τηλέφωνο και το e-mail (εφόσον υπάρχει) του δυνητικού δικαιούχου και την κοινοποιεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ελέγχουν αν οι δυνητικοί δικαιούχοι βρίσκονται σε πληγείσες περιοχές. Στη συνέχεια, ενημερώνουν (με κάθε πρόσφορο μέσο) τους δυνητικούς δικαιούχους για τα παρεχόμενα προγράμματα ρυθμίσεων οφειλών.
 • Έως την 30η.09.2024, ο δυνητικός δικαιούχος υποβάλει αίτημα ρύθμισης οφειλής προς τον πάροχο, επιλέγοντας το πρόγραμμα ρύθμισης (χρηματικό ποσό ρύθμισης, χρονικό διάστημα αποπληρωμής) που επιθυμεί και εντάσσεται στη ρύθμιση.
 • Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας αποστέλλουν, μέχρι την 31η.10.2024, στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στην Γενική Διεύθυνση Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, αναλυτική κατάσταση ανά παροχή και δικαιούχο, η οποία περιλαμβάνει τα ποσά ανεξόφλητων οφειλών και τους υπολογιζόμενους τόκους, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση με το σύνολο των ανεξόφλητων οφειλών και των υπολογιζόμενων τόκων.
Πατήστε για να διαβάσετε τους Όρους χρήσης - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων